18 de gen. 2012

Informació sobre les proves d'avaluació de 4t.ESO

Què és?

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística i en competència matemàtica.

És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

S'aplica per primera vegada durant el curs 2011-2012.

La farà tot l'alumnat de quart d'ESO de Catalunya. Pot haver-hi exempcions totals o parcials, degudament justificades (alumnat nouvingut amb un coneixement insuficient de les llengües de la prova, alumnat amb necessitats educatives especials...).

La prova ha estat dissenyada i elaborada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu durant més d’un any i mig. S’han seguit uns procediments tècnics que n’asseguren la fiabilitat, validesa i rigor, i s'ha sotmès a un pilotatge en què ha participat una mostra de més de 2.200 alumnes de quart d’ESO, provinents de 30 centres de Catalunya, públics i privats.

S’ha comptat amb l’assessorament d’experts en avaluació i en didàctica de les diverses competències. També s’ha demanat l’opinió de diversos col·lectius i associacions de professorat de secundària. En l’elaboració de les proves hi ha participat professorat de secundària en actiu.

Informació per als Alumnes
Informació per a les Famílies

Qualsevol altre dubte que tingueu ho demaneu als professors.